משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
מאמרים – אגודות שיתופיות
מאמר 1
 
כותרת המאמר: זכויות החקלאים בחלקת המגורים בהתאם
 להחלטת מנהל מקרקעי ישראל 979

כיום יכולים חברי מושבים לעגן את זכויותיהם בחלקת מגורים(חלקה א') כל בעל נחלה יכול כיום לעשות בחלקת המגורים (חלקה א') פעילות ושימוש לא חקלאי תמורת תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% משוויה. התשלום מקנה לבעל הנחלה "זכויות חכירה" בחוזה ישיר מול מינהל מקרקעי ישראל ולנצל את זכויות הבניה שבחלקה א' ללא המגבלה של "רצף דורי" וללא המגבלות של מספר היחידות ושטחם
.
במושבים:
מהיום ניתן יהיה להגדיר במושבים את גודלה של חלקת המגורים (חלקה א') עד 2.5 דונם עם היקף בנייה בסיסי של 375 מ"ר ברוטו, תמורתם יידרש לשלם למינהל דמי חכירה בשיעור 3.75% מערך הקרקע . בניה מעבר להיקף זה כפופה לתשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בגין התוספת. החוכר יוכל לפצל מגרשים בכפוף לתכנית מאושרת ולהשלמת תשלום של 33% מערך הקרקע. ניתן יהיה גם לפצל מתוך היקף הבניה הבסיסי של 375 מ"ר יחידת דיור אחת בגודל 160 מ"ר, על בעל הנחלה יהיה לשלם למינהל 29.25% (השלמה ל 33%) מערך הקרקע של המגרש המפוצל.
בעלי נחלות שחלקתם קטנה מ- 1.5 דונם יהיו רשאים להשלים את השטח החסר מחלקות הצמודות לחלקה א' של נחלתם או משטחים אחרים השייכים למשבצת הישוב.
רכישת מלוא זכויות הבנייה למגורים תתאפשר תמורת השלמה ל 33% מערך הקרקע.העברת זכויות בנחלה כולה תתאפשר תמורת תשלום דמי רכישה בעבור מלוא הזכויות למגורים שיהפוך אותה למהוונת ויפטור מתשלום דמי הסכמה.
בקיבוצים:
שטח חלקת המגורים הכולל בקיבוץ יהיה מכפלת תקן הנחלות או מספר משפחות החברים ביום הקובע - הנמוך מהשניים- בשני דונם. היקף הבנייה הבסיסי שמותר בחלקת המגורים בקיבוץ יהיה מכפלת תקן הנחלות או מספר משפחות החברים -הנמוך מהשניים- ב 375 מ"ר. שיוך דירות לחברי האגודה יתבצע בכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים בערך 3.75% מערך הקרקע. לכל משפחת חברים ישויך מגרש ליחידת דיור אחת בלבד עם זכויות של 160 מ"ר לפחות מהמכסה הבסיסית. למעט קיבוצים בהם מספר המשפחות ב2.9.03 ובמועד השיוך בפועל יהיה כפליים לפחות מתקן הנחלות. בישובים אלה יתאפשר שיוך יח"ד קטנות יותר. לבעלי מוגבלות שאינם משפחות חברים באגודה יתיר המינהל שיוך דירות מתוך חלקת המגורים.
רכישת מלא הזכויות הקיימות ביחידת דיור על ידי משפחת חברים או העברת זכויות דיור ביחידה משויכת שלא נרכשו בה מלוא הזכויות תותנה בהשלמה ל 33 אחוז מערך הקרקע.
שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה
המועצה קיבלה החלטה המהווה בשורה לסקטור החקלאי שבמשך שנים ארוכות ביקש להכיר בזכותו לקיים פעילות לא חקלאית לתעסוקה בחלקת המגורים לאור המשבר בחקלאות. במסגרת ההחלטה החדשה יאפשר המינהל הסדרת שימושי עבר למטרות לא חקלאיות שלא הוסדרו עד כה בכפוף לתשלום דמי שימוש עבור 4 שנים אחרונות.
ההיקף הכולל של מבנים לשימושים לא חקלאיים לתעסוקה בחלקת המגורים יהיה 500 מ"ר כולל בתי קיט ( צימרים). חקלאי יוכל אף להשכיר שטחים ששולמו לגביהם דמי חכירה מהוונים.
בעניין משקי עזר
שטח הקרקע המוחכר למשק עזר נע בין 2 ועד 15 דונם אך מרביתם בהיקף של עד 5 דונם. המינהל החכיר את הקרקע למשק העזר ללא תשלום דמי חכירה ראשוניים אך החוכרים משלמים דמי חכירה שנתיים לפי מחירון למשקי עזר שהינו יחסי למחירון של נחלות חקלאיות.המועצה קיבלה החלטה המסדירה את זכויותיהם של חוכרים במשקי עזר שתאפשר קבלת חוזה נפרד למגורים על שטח בגודל 2.5 דונם וחתימת חוזה נפרד לגבי השטח החקלאי. במשקי עזר עד 2.5 דונם יבוטל סעיף השבת הקרקע. תשלום בגובה 3.75 אחוז מערך הקרקע על שטח מגורים של 160 מ"ר יפטור את החוכר מתשלום דמי חכירה שנתיים עד סוף תקופת החוזה ולתקופת חכירה נוספת. עבור יתרת זכויות הבנייה במגרש תידרש השלמה ל 33 אחוז מערך הקרקע. לחוכרים יתאפשר לפצל מגרשים מחלקת המגורים או להעביר זכויות זאת בכפוף לרכישת יתרת הזכויות בקרקע.
 
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/אוכתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים